วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการคิดเกม IQ180

กติกาการเล่นเกม IQ180
1. กำหนดเลขโดด 5 ตัว และคำตอบ 2-3 หลัก
2. ให้ใช้เลขโดดทั้ง 5 ตัว ๆ ละ 1 ครั้ง
3. สามารถใช้เครื่องหมาย +, -, *, /, sqr (square root), ^ (ยกกำลัง), และวงเล็บได้ไม่จำกัดจำนวน
4. คำตอบต้องเขียนเป็นคำตอบสมการ 1 สมการ
         เช่น   3 7 4 9 2 = 69

               9*7+3*4/2 = 69
5. คำตอบจะต้องไม่เกิน +- 5 จากคำตอบเป้าหมาย
6. เวลาที่ใช้ 20-30 วินาที

เทคนิคที่ได้ผลเป็นที่พิสูจน์มาแล้วหลายปี แชมเปี้ยนทำเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 5 วินาที โดยเขียนเป็นสมการได้อย่างถูกต้อง เช่น   3 7 4 9 2 = 69

                              9*7+3*4/2 = 69

เทคนิคของ สถาบันคณิตอัจฉริยะ Math Genius
1. หาเลขชุดแรกที่ได้คำตอบใกล้เคียงคำตอบที่ต้องการให้มากที่สุด
          9*7 = 63

2. กำจัดเลขที่ไม่ต้องการด้วย 1^n (เลข 1 ของเรา คือ Hercules)
    2.1 โจทย์ใจดีกำหนดเลข 1 มาให้
     เช่น 1^4^5^2 = 1
   โจทย์       1 4 8 7 3 = 57
   คำตอบ     8*7+1^4^3 = 57

    2.2 โจทย์ไม่ได้ให้เลข 1 มา  ต้องสร้างเลขเองจาก
           2.2.1 เพื่อนซี้ หรือ เลขติดกัน เช่น 2 3, 3 4, 7 8
                           (3-2)^5 = 1
                   โจทย์      5 4 8 7 3 = 24
                   คำตอบ   8*3*(5-4)^7 = 24
          
          2.2.2 พี่น้องฝาแฝด หรือ เลขคู่ เช่น 2 2, 3 3, 7 7
                           (3/3)^5 = 1
                   โจทย์      5 3 9 7 3 = 64
                   คำตอบ   9*7+(3/3)^5 = 64
         
          2.2.3 เพื่อนตาย คือ 4 9, 2 9 
                         4-sqr9     = 1
                         sqr9-2      = 1
                   โจทย์      7 4 9 7 6 = 48
                   คำตอบ   7*7-(4-sqr9)^6 = 48
       
          2.2.4 เทพ Seus หรือ เลข 0
                            2^0 = 1
                      ดังนั้น   2^0^8 = 1      2^0^8^7 = 1
                   โจทย์      5 0 7 7 3 = 50
                   คำตอบ   7*7+3^0^5 = 50
          
3. สำหรับคำตอบ > 80 ต้องใช้เลขชุด 10, 11, 12, 13,
    เลขชุด 10 ได้แก่ 3+7, 2+8, 3+9 เป็นต้น
                   โจทย์      5 8 7 7 3 = 82
                   คำตอบ   (7+3)*8+5-3 = 82

2 ความคิดเห็น: